Polityka prywatnosci

Polityka Prywatności Stowarzyszenia Sterling Angels

1. Wstęp

Stowarzyszenie Sterling Angels, dbając o prywatność i ochronę danych osobowych naszych użytkowników, przekazuje niniejszą Politykę Prywatności. Polityka ta ma na celu informowanie o tym, jakie dane są zbierane, dlaczego są przetwarzane i jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Stowarzyszenie Sterling Angels z siedzibą przy ul. Długiej 82/10, 31-147 Kraków. Nasze dane rejestrowe to: Numer KRS: 0000808084, NIP: 6762572436, REGON: 384603956.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

- Listownie na adres: Stowarzyszenie Sterling Angels, ul. Długiej 82/10, 31-147 Kraków
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sterlingangels.org

3. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby, której dane dotyczą. Pozyskane dane są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym również do dostosowywania treści do preferencji i zainteresowań użytkowników, prowadzenia analiz i statystyk, a także celów archiwizacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa IT.

4. Okres Przechowywania Danych

Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą brakowane.

5. Odbiorcy Danych

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Każdemu podmiotowi, który przetwarza dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia Sterling Angels, zobowiązujemy do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby ochrona przetwarzanych danych osobowych była zgodna z wymogami RODO.

6. Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Wycofanie Zgody

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Prosimy jednak pamiętać, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.

8. Przetwarzanie Automatyczne i Profilowanie

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane. Przetwarzanie automatyczne oznacza, że dane są przetwarzane bez bezpośredniego udziału człowieka, natomiast profilowanie to rodzaj przetwarzania danych polegający na wykorzystaniu ich do oceny niektórych czynników dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji bądź przemieszczania się.

9. Aktualizacje Polityki Prywatności

Stowarzyszenie Sterling Angels zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Wszystkie osoby, których dane dotyczą, zobowiązane są do regularnego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.